LEGAL DISCLAIMER CORSENDONK HOTELS & CLUBS

1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten tussen enerzijds het hotel, de verstrekker van logies en/of de dienstverlener die deel uitmaakt van de groep CORSENDONK HOTELS hierna genoemd “Corsendonk Hotels” en anderzijds hun medecontractant of medecontractanten hierna genoemd “de Klant”.

1.2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn deze voorwaarden uitsluitend van toepassing, dus met integrale en expliciete uitsluiting van de algemene voorwaarden van de medecontractant. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomsten met Corsendonk Hotels en er kan alleen met schriftelijk akkoord van worden afgeweken.

 

2. RESERVATIES EN OVEREENKOMSTEN

2.1 Een reservatie is pas definitief als het voorstel van overeenkomst door de Klant voor akkoord is ondertekend en in het bezit is van Corsendonk Hotels, dit onverminderd de toepassing van artikel 3.2 van deze voorwaarden.

2.2 Voorschotten en/of waarborgsommen die zijn overeengekomen dienen betaald te zijn binnen de 7 dagen na totstandkoming van de overeenkomst.

2.3. Wijzigingen en toevoegingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en door beide partijen bevestigd zijn.

2.4. De Klant die reserveert voor meerdere personen, groepen en/of namens derden verbindt zich persoonlijk en hoofdelijk tot betaling van de globale (eind-)afrekening, zelfs bij individuele toerekening/facturatie aan elk der gasten of deelnemers. De Klant is bovendien gehouden op basis van art. 1120 oud B.W. (of vanaf 01 januari 2023 art. 5.106 B.W.) en maakt zich sterk om de verbintenissen/betalingsverplichtingen van de derde(n)/hotelgast(en)/groepsleden in eigen naam na te komen/te betalen.

2.5. Wanneer de reservatie ook de boeking van hotelkamers omvat, dient de Klant uiterlijk 14 dagen voor de voorziene aankomstdatum een gedetailleerde lijst over te maken met de vermelding per kamer van de volgende gegevens: de bezetting en de gegevens van de gasten (naam, voornaam, adres, nationaliteit). De Klant aanvaardt dat Corsendonk Hotels de wettelijke verplichting heeft de gasten die in de hotelkamers verblijven te registreren.

 

3. VOORSCHOT EN WAARBORG

3.1. Corsendonk Hotels kan de betaling van een voorschot en/of waarborgsom vragen.

3.2. Indien de gevraagde voorschotten en/of waarborgsommen niet betaald zijn binnen de overeengekomen termijn kan Corsendonk Hotels de reservatie eenzijdig en zonder verdere verwittiging annuleren zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding.

3.3 Betaalde voorschotten zijn definitief en onherroepelijk door Corsendonk Hotels en komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Zij gelden in dat geval als vergoeding voor de onbeschikbaarheid van de gereserveerde kamers of ruimtes en de administratieve kosten van Corsendonk Hotels.

 

4. WIJZIGING VAN RESERVATIES – ANNULATIE

4.1. Elke wijziging van een reservatie moet schriftelijk worden meegedeeld aan Corsendonk Hotels. Corsendonk Hotels is pas gehouden tot uitvoering van een gewijzigde reservatie mits zij dat schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd.

4.2. Volledige of gedeeltelijke annulatie kan enkel per aangetekende brief of tegen ontvangstbevestiging. De datum van ontvangst van dit schrijven geldt als annulatiedatum en wordt bij gebrek aan expliciete ontvangstbevestiging geacht te zijn ontvangen 3 werkdagen na datum van verzending.

4.3. Indien de Klant het aantal deelnemers of kamers wenst te verhogen, dan zal Corsendonk Hotels iedere redelijke inspanning leveren om hieraan tegemoet te komen. Dit is een middelenverbintenis, waarbij Corsendonk Hotels niet aansprakelijk kan worden gesteld als zij daarin niet zou slagen.

4.4 Corsendonk Hotels zal steeds en onverminderd de toepasselijke annulatie- of wijzigingsvergoedingen, gerechtigd zijn om betaling te vorderen voor de reeds voor de reservatie van de Klant gemaakte kosten, inclusief de vergoedingen die door Corsendonk Hotels verschuldigd zijn aan externe leveranciers.

4.5. Bij volledige annulatie zal een forfaitaire annulatievergoeding aangerekend worden:

van 20% op het totale overeengekomen bedrag als de kennisgeving gebeurt ten laatste 120 dagen voor de eerste voorziene aankomstdatum van de deelnemers;

–  van 40% op het totale overeengekomen bedrag als de kennisgeving gebeurt ten laatste 60 dagen voor de eerste voorziene aankomstdatum van de deelnemers;

–  van 60% op het totale overeengekomen bedrag als de kennisgeving gebeurt ten laatste 30 dagen voor de eerste voorziene aankomstdatum van de deelnemers;

–  van 80% op het totale overeengekomen bedrag als de kennisgeving gebeurt ten laatste 15 dagen voor de eerste voorziene aankomstdatum van de deelnemers;

–  het volledige overeengekomen bedrag als de kennisgeving gebeurt minder dan 15 dagen voor de eerste voorziene aankomstdatum van de deelnemers;

4.6. Bij een gedeeltelijke annulatie zonder een vermindering van het aantal deelnemers maar met herleiding van de periode of de bestelde diensten, zal de annulatievergoeding bij toepassing van artikel 4.5 enkel worden gevorderd voor de geannuleerde periode en/of diensten.

4.6. De Klant aanvaardt dat hij het aantal deelnemers slechts beperkt kan wijzigen:

– tot 120 dagen voor de eerst voorziene aankomstdatum, kan hoogstens 80% van het aantal deelnemers met de daaraan gekoppelde gereserveerde kamers en/of diensten geannuleerd worden zonder dat de Klant voor de geannuleerde deelnemers een vergoeding verschuldigd is. Elke bijkomende annulatie zal aan de contractuele prijs aangerekend worden. Deze annulatievrijstelling kan niet gecumuleerd worden met andere vrijstellingen of kortingen;

– tot 60 dagen voor de eerst voorziene aankomstdatum, kan hoogstens 60% van het aantal deelnemers met de daaraan gekoppelde gereserveerde kamers en/of diensten geannuleerd worden zonder dat de Klant voor de geannuleerde deelnemers een vergoeding verschuldigd is. Elke bijkomende annulatie zal aan de contractuele prijs aangerekend worden. Deze annulatievrijstelling kan niet gecumuleerd worden met andere vrijstellingen of kortingen;

–  tot 30 dagen voor de eerst voorziene aankomstdatum, kan hoogstens 40% van het aantal deelnemers met de daaraan gekoppelde gereserveerde kamers en/of diensten geannuleerd worden zonder dat de Klant voor de geannuleerde deelnemers een vergoeding verschuldigd is. Elke bijkomende annulatie zal aan de contractuele prijs aangerekend worden. Deze annulatievrijstelling kan niet gecumuleerd worden met andere vrijstellingen of kortingen;

–  tot 15 dagen voor de eerst voorziene aankomstdatum, kan hoogstens 20% van het aantal deelnemers met de daaraan gekoppelde gereserveerde kamers en/of diensten geannuleerd worden zonder dat de Klant voor de geannuleerde deelnemers een vergoeding verschuldigd is. Elke bijkomende annulatie zal aan de contractuele prijs aangerekend worden. Deze annulatievrijstelling kan niet gecumuleerd worden met andere vrijstellingen of kortingen;

–  Tot 7 dagen voor de eerst voorziene aankomstdatum, kan hoogstens 10% van het aantal deelnemers met de daaraan gekoppelde gereserveerde kamers en/of diensten geannuleerd worden zonder dat de Klant voor de geannuleerde deelnemers een vergoeding verschuldigd is. Elke bijkomende annulatie zal aan de contractuele prijs aangerekend worden. Deze annulatievrijstelling kan niet gecumuleerd worden met andere vrijstellingen of kortingen;

4.7. Van zodra de Klant kennis heeft gegeven van de gehele en/of gedeeltelijke annulatie, kan Corsendonk Hotels vrij beschikken over de geannuleerde kamers, diensten en/of faciliteiten, zonder dat de Klant daar nog enig recht uit kan putten.

 

5. EXTRA KOSTEN

5.1. Alle maaltijden, dranken of andere diensten die niet in de overeenkomst vermeld staan zijn niet in de overeenkomst inbegrepen. Zij zullen door Corsendonk Hotels aan de Klant aangerekend worden, tenzij werd overeengekomen dat deze kosten individueel met de deelnemers zullen afgerekend worden, onverminderd artikel 2.4 van deze voorwaarden.

 

6. BESCHIKBAARHEID KAMERS EN ANDERE RUIMTES

6.1. Behoudens andersluidende contractuele bepalingen zullen de hotelkamers dewelke gereserveerd zijn voor een Klant beschikbaar zijn om 15 uur. De kamers moeten zijn ontruimd en vrijgemaakt om 10u30.

6.2. Andere ruimtes dan hotelkamers zijn beschikbaar volgens de schriftelijke overeenkomst tussen Corsendonk Hotels en de Klant. De klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe om zijn activiteit te starten en te beëindigen binnen de daartoe contractueel voorziene tijdstippen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen kan Corsendonk Hotels steeds een andere ruimte op dezelfde locatie ter beschikking stellen dan de ruimte voorzien in de overeenkomst, mits deze voldoet aan de functionele en essentiële behoeften van de Klant.

6.3. Indien de Klant, een deelnemer of een gast beslist de kamer(s) en/of de ruimte(s) vroeger dan overeengekomen te verlaten dan doet dat geen enkele afbreuk aan de betalingsverplichtingen zoals overeengekomen. Van zodra de Klant of een deelnemer de kamer(s) en/of de ruimte(s) verlaat, kan Corsendonk Hotels er vrij over beschikken, zonder dat de Klant of de deelnemer daar nog enig recht uit kan putten.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

7.1. De Klant verbindt er zich toe om bij een in België erkende verzekeringsonderneming een verzekering af te sluiten ter dekking van zijn aansprakelijkheid als organisator en voor alle schade van derden die is toegebracht door de Klant, de deelnemers, de gasten en/of hun aangestelden. De Klant zal afstand van verhaal in de polis doen bedingen ten gunste van Corsendonk Hotels.

7.2. De bewaringsplicht voor goederen van hotelgasten van Corsendonk Hotels als hotelhouder geldt enkel ten aanzien van Klanten en/of hun deelnemers/gasten in zoverre die een hotelkamer boeken. De bewaringsplicht beperkt zich tot de wettelijke bewaringsplicht en heeft geen betrekking op levende dieren of voertuigen (fietsen inbegrepen).

7.3. Voor goederen, materiaal en toebehoren die niet vallen onder de bewaringsplicht van artikel 7.2. is de Klant exclusief en als enige verantwoordelijk. De Klant ontslaat Corsendonk Hotels van enige aansprakelijkheid, voor zoveel als wettelijk is toegelaten.

7.4. De Klant is hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van Corsendonk Hotels voor elke schade die door deelnemers of gasten wordt veroorzaakt aan Corsendonk Hotels, het personeel, derden, het gebouw, het meubilair en/of de uitrusting van het hotel.

 

8. KLACHTEN

8.1. Klachten dienen op straffe van verval binnen de 24u schriftelijk bij Corsendonk Hotels te worden gemeld.

 

9. BETALING

9.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle facturen en hotelrekeningen contant betaalbaar zonder korting. Ingeval deze niet betaald worden op de vervaldag zullen ze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met enerzijds een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% met een minimum van € 40 en anderzijds met verwijlinteresten van 8% op jaarbasis en dit vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige vereffening.

9.2. Prijsverminderingen, commissies of ristorno’s vervallen van rechtswege ingeval de factuur of hotelrekening niet tijdig wordt betaald.

9.3 Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Corsendonk Hotels van rechtswege van haar contractuele verplichtingen, zonder dat de medecontractant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. Onder meer volgende situaties worden door de Klant als overmacht aanvaard: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal, uitzonderlijke verkeershinder, terrorisme/oorlog, epi- en pandemieën, bevelen van de overheden, storingen in levering van energie.

 

10. HUISREGELS – BRANDPREVENTIE – VEILIGHEIDSPROCEDURES

10.1 De Klant ziet er op toe dat de deelnemers of gasten zich behoorlijk gedragen en overeenkomstig de huisregels van Corsendonk Hotels. De klant aanvaardt dat deelnemers of gasten die zich niet behoorlijk gedragen of zich niet aan de huisregels houden de toegang kunnen worden ontzegd, zonder enig recht op schadevergoeding.

10.2 Het is de Klant verboden om de ter beschikking gestelde ruimtes aan te wenden voor bijeenkomsten welke betrekking hebben op extreme ideologieën en of strekkingen en/ofwelke rechtstreeks of onrechtstreeks een negatieve impact zouden kunnen hebben op de reputatie van Corsendonk Hotels.

10.3. Nooduitgangen moeten altijd vrij blijven van obstructies en aanduidingen van hun locatie moeten zichtbaar gelaten worden. Daar waar expliciet vermeld, moeten brand- en nooddeuren steeds gesloten blijven. Niets mag bevestigd worden aan de panieksluitingen, noch mogen materialen voor of achter de deuren geplaatst worden

10.4. Traphallen die dienst doen als vluchtroute moeten vrij gehouden worden van obstructies

10.5. Het is verboden ontvlambare, explosieve of gevaarlijke vloeistoffen of producten binnen te brengen in het hotel, alsook om aanpassingen te maken aan bestaande installaties, materialen, meubels of uitrusting daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Corsendonk Hotels. De Klant dient zelf in te staan voor het bekomen van eventuele vergunningen.

10.6. Gordijnen, muurbekledingen en elk ander decoratief materiaal opgehangen of vastgemaakt aan of tegen muren en plafonds, moet vervaardigd zijn uit brandvertragend of brandvrij materiaal.

10.7. De elektrische voorzieningen mogen niet overbelast worden. 10.8. Brandbestrijdingsvoorzieningen mogen niet misbruikt worden 10.9. Er geldt een algemeen rookverbod tenzij anders aangeduid.

10.10. Indien de Klant extern bewakingspersoneel inhuurt, dan dient dit te beschikken over een vergunning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het personeel daarvan te voldoen aan de wet op de bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en interne bewakingsdiensten van 10 april 1999.

10.11. De Klant zal het maximum aantal toegestane personen in een kamer of ruimte niet overschrijden en aanvaardt dat bij een overschrijding van de capaciteit de toegang aan de Klant, de deelnemers en/of gasten kan worden ontzegd.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGHEID

11.1. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van een geschil omtrent de totstandkoming, uitvoering en/of beëindiging van de overeenkomsten tussen de Klant en Corsendonk Hotels.

11.2. Het Belgische recht is exclusief van toepassing op de overeenkomsten met Corsendonk Hotels.

 

12. NIETIGHEID

12.1 De nietigheid van een of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee. Partijen verbinden er zich toe de nietige clausules te vervangen door (een) rechtsgeldige clausule(s), die overeenstemt/overeenstemmen met de geest van de overeenkomst, de gebruiken in de sector, dan wel er zo dicht als mogelijk bij zal/zullen aansluiten.


Schrijf je in op de nieuwsbrief

blijf op de hoogte van al onze aanbiedingen, inspiratie en nog veel meer!